การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า Customer Complaint สำหรับมาตรฐาน ISO 9001

ในการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001 นั้นองค์กรจะต้องมุ้งเน้นลูกค้าเป็นหลัก เพื่อที่จะวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กร รวมถึงการขายผลิตภัณฑ์/บริการไปสู่ตลาดภายนอก ลูกค้านับว่า เป็นสิ่งสำคัญ การที่จะทำให้ลูกค้าหันกลับมาใช้บริการ หรือ ซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ต้องสร้างความพอใจให้ลูกค้า แต่อย่างไรก็ตามการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อาจจมีข้อบกพร่องที่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ จึงร้องเรียนมายังองค์กร ฉะนั้นองค์กรจะต้องขจัดปัญหาเหล่านี้ออกไป และป้องกันไม่เกิดซ้ำขึ้นอีก  


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารขององค์กร
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร  (QMR)
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ
 • บุคคลที่สนใจ
Customer Complaint

เนื้อหาหลักสูตร

 • ลักษณะของความต้องการของลูกค้า         
 • ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อองค์กร          
 • สาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียน     
 • การกำหนด KPI ของข้อร้องเรียนลูกค้า     
 • การกำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า       
 • วิธีการปฎิบัติเมื่อลูกค้ามีการร้องเรียน        
 • เทคนิคการสื่อสารข้อร้องเรียนจากลูกค้าภายในองค์กร  
 • การค้นหาปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียน                 
 • การตรวจสอบและทบทวนการแก้ไขและป้องกัน  
 • เทคนิคการสื่อสารการแก้ไขป้องกันข้อร้องเรียนกลับไปยังลูกค้า
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ  

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเทคนิคที่จะแก้ปัญหาข้อร้องเรียนที่ดี
 • เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงการทำงานและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 • เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันข้อร้องเรียนลูกค้าในอนาคต

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-294-4889 หรือ Infothai@bsigroup.com