การกำหนด Competency ในมาตรฐาน ISO 9001

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
•         เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับนำ Competency มาใช้ในองค์กร
•         เพื่อแนะนำเทคนิคและวิธีการนำ Competency มาใช้
•         พัฒนามุมมอง ในด้านการนำ Competency มาใช้
•         เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
•         สามารถทำงานประสานกับแผนกอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR)
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ
 • บุคคลที่สนใจ
Competency

เนื้อหาหลักสูตร

 • แนะนำมาตรฐาน ISO 9001 เบื้องต้น
 • ที่มาของ Competency
 • ประเภทของ Competency
 • Core Competency และการประยุกต์ใช้
 • การหา Core Competency ในองค์กร
 • การหา Functional Competency การวิเคราะห์และตรวจสอบ
 • การกำหนดระดับ Competency สำหรับมาตรฐาน ISO 9001
 • Workshop
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889