การจัดทำระบบการจัดการพลังงาน EnMS ให้บูรณาการกับ ISO 14001

ข้อกำหนด ISO 150001 มีความคล้ายคลึงกับข้อกำหนด ISO 14001 หากท่านได้รับการรับรองระบบมาตรฐานหรือมีความคุ้นเคยกับระบบ ISO14001 อยู่แล้ว ท่านสามารถทำการควบรวม ระบบ ISO 50001 ในกรอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้โดยสะดวก


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  • ผู้บริหาร
  • ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
  •  คณะทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านพลังงาน

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00    • ความเหมือนและแตกต่างระหว่าง ISO 14001 กับ ISO50001
• ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 15001
• การประยุกต์ใช้ข้อกำหนด หน้าที่ผู้บริหาร การจัดทำนโยบายพลังงาน ในกรอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
• การวางแผนพลังงาน ข้อกำหนดกฎหมายด้านพลังงาน การทบทวนพลังงาน

การกำหนดสมรรถนะพลังงาน การตั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ

แผนปฏิบัติการพลังงานในกรอบของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

13:00 – 16:00   • ความสามารถ อบรม ความตระหนัก เอกสาร การควบคุมปฏิบัติการ

การสื่อสารภายใน กับการจัดการพลังงาน
• การออกแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านพลังงาน กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ต้องเพิ่มเติม
• การตรวจวัด เฝ้าติดตาม การประเมินความสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย

การตรวจประเมินภายใน ความเหมือนและแตกต่าง
• เทคนิคการปรับเอกสารให้สอดคล้อง
• เทคนิคการทำ GAP เพื่อหาสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม

16:00 – 16:30    สรุปประเด็น และการถามตอบ

ราคานี้รวม

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้