ผู้ตรวจประเมินภายใน มาตรฐาน ISO 50001:2011(Internal Auditor for ISO 50001:2011)

หลักสูตรนี้จะรวมถึง การอธิบายข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 50001 ของระบบการจัดการพลังงาน (EnMS)และวิธีการตรวจสอบของผู้ตรวจประเมิน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ วิธีการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 50001 ,เอกสาร EnMS และวิธีการตรวจสอบแต่ละข้อกำหนด


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร
 • ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
 • คณะทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านพลังงาน 
 •  ผู้ตรวจสอบภายใน
Internal Auditor for ISO 50001:2011

เนื้อหาหลักสูตร

 

 • ความเกี่ยวข้องระหว่างมาตรฐาน ISO 50001 ,ISO 9001, ISO 14001, ISO 26001และการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการคาร์บอนฟุตปริ้น
 • ข้อแตกต่างระหว่างการจัดการพลังงานในมาตรฐาน ISO 50001, EN 16001 และระบบการจัดการพลังงานตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของ ISO 50001:2011
 • นโยบาย EnMS , การวางแผนพลังงาน และ การทบทวนด้านพลังงาน
 • การจัดทำฐานพลังงานอ้างอิง
 • การจัดการเอกสารระบบจัดการพลังงาน
 • การเปรียบเทียบข้อกำหนด ISO 50001 และ ISO 14001 และ ISO 9001
 • การตรวจประเมินเอกสารตามระบบ ISO 50001
 • รูปแบบการตรวจประเมินด้านระบบการจัดการพลังงาน
 • การวางแผนการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน
 • การทำรายการตรวจสอบ
 • เทคนิคการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน
 • การเขียนรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • การแก้ไขปัญหาและการปิด (โดยใช้ CAR)

 

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้