ข้อกำหนดฉบับร่าง BRC Food Version 7

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้

 1. เตรียมความพร้อมก่อน เพื่อการตรวจรับรองระบบภายใต้มาตรฐาน BRC Food V 7 (Draft)
 2. ทำความเข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการจัดทำระบบตามมาตรฐาน BRC Food V 7 Draft ล่วงหน้าก่อน
 3. รับทราบถึงมุมมองของผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินรับรองทั้ง version 6 และ ใหม่ !!! version 7 (Draft)ผู้ที่ควรเข้าร่วมการอบรม

 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร
 • Food Safety Team
 • ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ส่งมอบ
 • ที่ปรึกษาระบบ

เนื้อหาหลักสูตร

อะไรบ้างที่เปลี่ยนไปของ  BRC Food V 7 (Draft)  ข้อกำหนดที่ 1,2,3 ความมุ่งมั่นจากฝ่ายบริหาร และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง,แผนความปลอดภัยในอาหาร HACC P และ ความปลอดภัยในอาหารและระบบบริหารคุณภาพ เช่น การเพิ่ม Fundamental  3.5 supplier  and raw material approval  พร้อมข้อกำหนดเพิ่ม  3.12 customer focus and communication  เป็นต้น

อะไรบ้างที่เปลี่ยนไปของ  BRC Food V 7 (Draft)  ข้อกำหนดมาตรฐาน BRC FOOD V 7 (ข้อกำหนดที่ 4,5 ,6 และ 7 ความปลอดภัยในอาหารและระบบบริหารคุณภาพ ,การควบคุม ,การควบคุมกระบวนการผลิตภัณฑ์ , บุคลากร) เช่น ข้อกำหนดข้อที่ 4 ปรับและเพิ่มเกือบทุกข้อกำหนด , เพิ่ม 5.2 product label , 5.3 เดิมปรับใหม่เกือบทั้งหมด, เพิ่ม fundamental 6.2 Labelling and pack control  เป็นต้น

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้วราคานี้รวม
 • ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม