การเตรียมความพร้อมก่อนการขอการรับรอง GMP อย. กับหน่วยตรวจประเมิน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร เพื่อถ่ายโอนภารกิจบางส่วนที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตอาหาร ในกรณีผู้ผลิตอาหารประสงค์จะขอรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต เพื่อออกหนังสือรับรอง GMP กฎหมาย ให้กับหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารจากภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการและภาคเอกชนในการทำงานร่วมกัน บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนซึ่งผ่านการประเมินและอนุญาตให้ดำเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ขึ้น  หลักสูตรนี้จะเน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตรวจเพื่อให้การรับรองระบบ GMP อย.และการตรวจเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) ทั้งทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติ พร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ 


ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • คณะทำงานด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
 • Food Safety Team
 • ผู้ประสานงานการขออนุญาต กับ อย.

 

GMP อย. / GMP FDA

หัวข้อการอบรม

9:00 – 12:00

 • หลักแนวคิดและการสรุปหลักการที่สำคัญของระบบ GMP อย.
 • ประเภทและรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าสู่ GMP เฉพาะ
 • หลักเกณฑ์และการแบ่งประเภทอาหารตามใบอนุญาตผลิต (อ.2)
 • Work shop : การแบ่งประเภทอาหาร

13:00 – 16:00

 • เกณฑ์การให้คะแนนและแนวทางการตรวจสอบระบบ GMP อย.
 • พระราชบัญญัติอาหารและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการขอการรับรอง
 • Work shop : ประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเภทอาหาร

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้วราคานี้รวม
 • ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม