FSSC 22000 – Food Safety Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course ( ISO22000)

เป้าหมายของหลักสูตรนี้เพื่อเตรียมผู้เข้าเรียนให้มีความรู้และทักษะที่ต้องการในหารเป็นผู้ตรวจประเมินใน การตรวจโดยบุคลที่ 1 , การตรวจติดตามโดยบุคคลที่ 2 และ การตรวจติดตามโดยบุคคลที่ 3 ของระบบการจัดการอาหารปลอดภัยกับ ISO22000 และ FSSC22000 ให้สอดคล้องกับ ISO19011,ISO17021,ISO22003และ ISO TS 22002-1 ตามความเหมาะสม


ผู้ที่ควรเข้าอบรม

สำหรับทุกคนที่ต้องการมีความทักษะ เพื่อการตรวจองค์กร FSMS  เพื่อให้บรรลุข้อกำหนด ISO22000 หรือ FSSC22000  เช่นเดียวกับการเป็นผู้ตรวจโดยบุคคลที่ 1 , บุคคลที่ 2 และหรือผู้ตรวจบุคคลที่

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

การเข้าในหลักการสำคัญและการปฏิบัติของการตรวจระบบการจัดการอาหารปลอดภัยอย่างมีประสิทธิผล ให้สอดคล้องกับ ISO 22000:2005, ISO 22003:2013 และ 19011:2011

แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจระบบการจัดการ เรียนรู้ กระบวนการตรวจสอบ ทั้งหมดตั้งแต่ เริ่มต้นการ ตรวจ จนกระทั้งการดำเนินการติดตาม 

โดยการรวมข้อกำหนดของ FSSC22000 รวมทั้งครอบคลุม ISO TS 22002-1:2009 โปรแกรมพื้นฐานเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ทำให้คุณมีศักยภาพเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมิน/ผู้นำการตรวจประเมินของมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและรับรองโดย IRCA
  • ได้รับความรู้และเครื่องมือเพื่อปฏิบัติในการตรวจสำหรับให้สอดคล้องตาม FSSC22000
  • การใช้เครื่องมือและเทคนิคอย่างมีประสิทธิผล เพื่อชี้บ่งอุปสรรค จุดอ่อนและโอกาสในการปรับปรุง

ราคานี้รวม

  • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
  • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้วราคานี้รวม
  • ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
  • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม