เทคนิคการจัดทำเอกสารและปรับแนวคิดเพื่อพิชิต มาตรฐาน IS022000/FSSC22000

 1. เข้าใจถึงความสำคัญของมาตรฐานและทบทวนข้อกำหนด ISO22000:2005 / FSSC22000 ฉบับล่าสุด
 2.  เข้าใจถึงความเหมือนและความแตกต่างของมาตรฐาน GMP,HACCP , ISO22000:2005 และ FSSC22000
 3. ทราบถึงเอกสารระเบียบปฏิบัติที่ต้องจัดทำ เอกสารที่เกี่ยวข้องและบันทึกที่ต้องมีในการจัดทำระบบ FSSC22000
 4. เข้าใจถึงความหมายและความแตกต่างของ PRPs, OPRPs, CCPs
 5. เข้าใจถึงแนวความคิด ในการใช้รูปแบบวิธีการ (methodology) ในการตัดสินใจและเลือกมาตรการควบคุมแบบ OPRPs หรือ CCPs ตามข้อกำหนด ISO22000:2005 และ Guidance on the application of ISO 22000:2005 ( ISO/TS 22004 ) 

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร, Food Safety Team, ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน ,เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ส่งมอบ , ที่ปรึกษาระบบ

Development and Documentation Techniques for Food Safety Management System ( ISO22000/FSSC 22000)

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00

 •  สรุปหัวใจสำคัญและทบทวนข้อกำหนด ISO22000/FSSC22000 version ล่าสุด
 • เปรียบเทียบข้อกำหนด GMP,HACCP ,ISO2000:2005 และ FSSC22000

13:00 – 16:00

 •  วิเคราะห์และสรุปเอกสารระเบียบปฏิบัติที่ต้องจัดทำเพิ่มเติมเพื่อปรับจาก ISO22000:2005 เป็น FSSC22000
 • วิเคราะห์ความแตกต่างของ PRPs, OPRPs, CCPs
 • ศึกษารูปแบบวิธีการ (methodology) ในการตัดสินใจและเลือกมาตรการควบคุมแบบ OPRPs หรือ CCPs

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้วราคานี้รวม
 • ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้