การปกป้องอาหารสำหรับระบบความปลอดภัยอาหาร

ระบบปฏิบัติการอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร
ถือเป็นหลักสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอาหาร
ทั้งนี้องค์ประกอบในการกำหนดแผนการควบคุมและแนวทางการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
รวมถึงการกำหนดแนวทางการทบทวนและตรวจสอบระบบตามหลักสากล เช่น The Special Programme for Food
Security (SPFS) ของหน่วยงาน FAO โดยมีเป้าหมายสำหรับการประเมินระบบการผลิตอาหารที่มีความเพียงพอต่อการบริโภคและมีความปลอดภัย
โดยผู้ประกอบการด้านธุรกิจการผลิตอาหารถือเป็นส่วนงานสำคัญต่อการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการนำระบบปฏิบัติการอาหารปลอดภัยไปใช้ได้อย่างมีประสทธิภาพต่อไป

วิธีอบรมในหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจและได้ทดลองปฏิบัติจริงโดยหลักสูตรได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม:

  1. เข้าใจถึงความหมายของระบบปฏิบัติการอาหารปลอดภัย
  2. แนะนำหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยทั้วไปภายในองค์กร (General Inside Security)
  3. แนวทางการวางแผนเกี่ยวตามหลักการอาหารปลอดภัยที่ครอบคลุมProcessing SecurityStorage SecurityShipping and Receiving SecurityWater and Ice Supply Security และ Personnel Security

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  • ผุ้รับผิดชอบด้านระบบอาหารปลอดภัย
  • คณะทำงานด้านคุณภาพหรือบุคคลที่สนใจ

เนื้อหาหลักสูตร

การบรรยาย                                         

- วัตถุประสงค์และความหมายของProcessing SecurityStorage SecurityShipping and Receiving SecurityWater and Ice Supply Security และ Personnel Security

- แนวทางการกำหนดแผนและมาตรการควบคุมตามระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย                                      

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)                                                                           

- การจัดทำโปรแกรมการเกี่ยวกับระบบการ 

ราคานี้รวม

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้