การปกป้องอาหารสำหรับระบบความปลอดภัยอาหาร

ระบบปฏิบัติการอาหารปลอดภัยสาหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร ถือเป็นหลักสาคัญต่อการประสบความสาเร็จในการทำธุรกิจอาหาร ทั้งนี้องค์ประกอบในการกำหนดแผนการควบคุมและแนวทางการปฏิบัติอย่างเหมาะสม รวมถึงการกำหนดแนวทางการทบทวนและตรวจสอบระบบตามหลักสากล เช่น แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้ขนส่ง และผู้ค้าปลีกอาหาร(Guidance for Industry Producers, Processors,Transporters and Retailers) ผ่านแนวปฏิบัติของ PAS96;2014 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและปกป้องอาหารและเครื่องดื่มจากการโจมตีซึ่งทำอย่างรอบคอบและตั้งใจ โดยมีเป้าหมายสาหรับการประเมินการป้องกันการโจมตีซึ่งทำอย่างรอบคอบและตั้งใจ ตามแนวข้อกำหนดต่างๆ ที่มีการกล่าวการจัดการระบบ VACCP  เช่น BRC Food , Supplier standard โดยผู้ประกอบการด้านธุรกิจการผลิตอาหารถือเป็นส่วนงานสาคัญต่อการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการนำระบบปฏิบัติการอาหารปลอดภัยไปใช้ได้อย่างมีประสทธิภาพต่อไป


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

เจ้าของกิจการ, ผู้บริหารขององค์กร, ผุ้รับผิดชอบด้านระบบอาหารปลอดภัย, คณะทางานด้านคุณภาพหรือบุคคลที่สนใจ

เนื้อหาหลักสูตร

 • เข้าใจถึงความหมายของระบบปฏิบัติการอาหารปลอดภัย
 • แนะนำหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยทั้วไปภายในองค์กรในแต่ละด้าน
 • ชนิดของภัยคุกคามต่าง เช่น จารกรรม  กรรโชกทรัพย์  อาชญากรรมทางไซเบอร์
 • การประเมินภัยคุกคามในแต่ห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์
  • แหล่งที่มาของวัตถุดิบ (supply chain)
  • ผู้บริหาร Management
  • พนักงาน Staff
  • ด้านสถานประกอบการ Facility
  • ด้านการดำเนินงาน Operations
ด้านการจัดส่ง (Delivery / Transportation)
แนะนำหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยทั้วไปภายในองค์กรในแต่ละด้าน  (ต่อ)
 • ทบทวนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ Food defence and Food security
 •  WORK Shop
 • ประเมินความเสี่ยงพื่นที่อ่อนไหว
 • จัดทำแผนและมาตรการป้องกัน
 • WORK Shop
 • ประเมินความเสี่ยงพื่นที่อ่อนไหว
 • จัดทำแผนและมาตรการป้องกัน
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ราคานี้รวม

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้