หลักสูตรนี้สำหรับการฝึกอบรมในบริษัท In-house Training

BSI มุ่งมั่นในการให้ข้อมูล ความรู้ที่เป็นปัจจุบันที่สามารถนำไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการ ท่านได้อย่างแท้จริง เพราะผู้ผลิตอาหารและผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร มีประเด็นสำคัญในแง่การผลิตและบริหารจัดการที่แตกต่างกันหลัก สูตรนี้เน้นผู้เข้าเรียนสามารถตีความข้อกำหนด GMP/HACCP ทำการละเว้นข้อกำหนด และทำการระบุ โปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยใช้การอธิบาย การยกตัวอย่างและฝึกปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์โดยตรง


ผู้ควรเข้ารับการอบรม : ผู้บริหาร , หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร, Food Safety Team, เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ส่งมอบ

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

  • การนำระบบ GMP/HACCP มาประยุกต์ใช้กับโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์
  • อันตรายจากความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ ( Packaging Safety Hazard)
  • การทำแผนการควบคุมด้านสุขาภิบาลและบันทึกที่เกี่ยวข้อง
  • การควบคุมกระบวนการทำงานตามหลัก PDCA และการตรวจสอบระบบ GMP
  • การจัดทำ Flow chart เพื่อควบคุมการทำงานตามหลัก PDCA
  • การจัดทำมาตรฐานการควบคุม (Control Program) และการนำระบบไปปฎิบัติ Monitoring Program) โดยการระบุหัวข้อของมาตรฐานที่ต้องระบุ และควบคุม

ราคานี้รวม

 ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้