เทคนิคการรวมระบบและการตรวจติดตามภายในมาตรฐาน GMP,HACCP,ISO 9001,BRC,ISO 22000,FSSC สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

การตรวจ ติดตามภายในให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญของระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลเป็น กระบวนการที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดแผนการตรวจติดตามภายในให้ครอบคลุมการจัดการตาม มาตรฐานGMP, HACCP, ISO 9001, ISO 2000 สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารขององค์กร ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR)
คณะทำงานด้านคุณภาพ บุคคลที่สนใจ

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1
9:00 – 12:00

> หลักการตรวจติดตามและการทวนสอบระบบ
> แนวทางการคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน
> การกำหนดแผนการตรวจติดตาม
> การเตรียมรายการคำถามสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพ

13:00 – 16:00

> การเตรียมรายการคำถามสำหรับระบบ GMP, HACCP และ ISO 22000
> กิจกรรมกลุ่มสำหรับการเตรียมตัวของผู้ตรวจประเมิน

16:00 – 16:30

> สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

วันที่ 2
9:00 – 12:00

> บทบาทของ Lead Auditor และ Auditor
> ขั้นตอนการตรวจติดตาม
> เทคนิคการหาหลักฐานสำหรับการตรวจติดตาม

13:00 – 16:00

> กิจกรรมการหาหลักฐานและการจัดทำใบ CAR
> การสรุปผลการตรวจ
> การจัดทำรายงานการตรวจ

16:00 – 16:30

> สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ราคานี้รวม

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้