เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

โดยมุ่งประเด็น ครอบคลุม โปรแกรมพื้นฐานการ ผลิตตามหลักการ สุขาภิบาลอาหาร แนวการและขั้นตอนการเตรียมการ หรือ Preliminary Step รวมถึงขั้นตอนการ ประยุกต์ใช้หลักการ HACCP ทั้ง 7 หลักการ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และความเข้าใจในส่วน ที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง ในการประยุกต์ใช้ระบบ GMP และระบบ HACPP


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR)
  • ทีมผู้ตรวจประเมินภายในคณะทำงานด้านคุณภาพ
  • หัวหน้างานพนักงานที่เกี่ยวข้องการกระบวนการผลิต
  • การควบคุมระบบคุณภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00     

-  หลักแนวคิดและการสรุปหลักการที่สำคัญของระบบGMP

และระบบ HACCP ทั้ง 7 ประการ
พร้อมการต่อยอดความรู้ เชิงทฤษฎีด้วยการทำ

Work Shop จากกรณีศึกษา
-   เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติและการจัดทำเอกสารจากแบบ

จำลองทีทำให้ทราบ ถึงแนว ทางการทำเอกสารให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
-   การออกแบบระบบการควบคุมและการเฝ้าระวังการกำหนด

การแก้ไขและการป้องกัน
-   เทคนิคการจัดทำเอกสารและระบบการควบคุมเอกสารทั้งภายใน

และภายนอกองค์กรให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน GMP

13:00 – 16:00      

- การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)
- การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และ

การกำหนดวัตถุประสงค์การใช้
- การพิจารณาระบุอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP
- การวิเคราะห์หาจุด CCP โดยการใช้ Decision Tree

ตามหลักการที่ 2 ของ ระบบ HACCP
- การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม

ตามหลักการที่ 3 ของระบบ HACCP
- การแผนการเฝ้าระวังในระบบ HACCP

ตามหลักการที่ 4 ของระบบ HACCP
- การแนวทางการแก้ไขกรณีพบการเบี่ยงเบนจากค่า

จำกัดวิฤตตามหลักการที่ 5 ของระบบ HACCP
- แนวทางการตรวจยืนยันความถูกต้องของค่าจำกัดวิฤต (Validation)

16:00 – 16:30      

- สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

รูปแบบการอบรม : การบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอผลงานและ

การให้ข้อแนะนำจากวิทยากร การสรุปประเด็นสำคัญและ

การสอบถามข้อสงสัย

ราคานี้รวม

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้