การตรวจติดตามภายใน GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและ Food Safety Audit Technique

  1. เพื่อให้การองค์กรท่านมีผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในใหม่ ( Internal auditor) ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมปฏิบัติงานในการเป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพต่างๆของอุตสาหกรรมอาหาร เช่น มาตรฐาน GMP & HACCP , ISO9001 , BRC , ISO22000, FSSC22000 เป็นต้น
  2. เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินภายในได้ทบทวนความรู้ เรื่อง “ ระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน” ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมอาหารที่มีการปรับเพิ่มเรื่อย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
  • เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
  • คณะทำงานด้านคุณภาพหรือบุคคลที่สนใจ

เนื้อหาหลักสูตร

การบรรยาย                                         

-       บทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

-       หลักการของการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

-       ระบบและมาตรฐานต่างๆของอุตสาหกรรมอาหาร

-       ฝึกปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพในของอุตสาหกรรมอาหาร”

ราคานี้รวม

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้