เทคนิคการประยุกต์ใช้มาตรฐาน GMP สำหรับ Catering (GMP Mass Catering)

วัตถุประสงค์หลักสูตร
การควบคุมการกระบวนการผลิตอาหารในส่วนงาน Catering โดยการใช้ Model สำหรับการจัดทำระบบการควบคุมกระบวนการผลิตถูกต้อง และสอดคล้องตามมาตรฐาน และได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งประเด็นการปฏิบัติตามข้อแนะนำที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน CODE OF HYGIENIC PRACTICE FOR PRECOOKED AND COOKED FOODS IN MASS CATERING ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ที่ใช้ควบคุมการผลิตอาหารเพื่อป้องกันการเกิดภาวะ ความไม่ปลอดภัยจากการบริโภค โดยเฉพาะการเตรียมการจัดเก็บและ / หรือการจัดส่งและการให้บริการของอาหาร สำหรับผู้บริโภคจำนวนมาก


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  • ผู้บริหาร
  • หัวหน้างาน
  • คณะทำงานด้านคุณภาพและความปลอดภัย
  • ด้านอาหาร
  • Food Safety Team
  • เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ส่งมอบ
หลักสูตรนี้สำหรับการอบรมภายในบริษัท In-house training

เนื้อหาหลักสูตร

 > หลักแนวคิดและการสรุปหลักการที่สำคัญของระบบการจัดการสุขลักษณะสำหรับ Precookedและอาหารปรุงสุกใน MASS CATERING
> Work shop : หลักการทั่วไปของสุขอนามัยอาหารและการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ
> Work shop : การวิเคราะห์สุขอนามัยในการผลิต / การเก็บเกี่ยว

> Work shop : การกำหนดเกณฑ์การเก็บรักษาวัตถุอันตราย
> Work shop : การควบคุมดูแล สุขอนามัยและสุขภาพและการประมวลผลด้านสุขอนามัย
> Work shop : การกำหนดวิธีการขั้นตอนการปรุงอาหาร
> Work shop : การบันทึกของสถานประกอบการจัดเลี้ยง

> สรุปประเด็นการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ราคานี้รวม

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้