การประยุกต์ใช้ระบบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ Food Allergen Control

วัตถุประสงค์หลักสูตร           

วิธีอบรมในหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจและได้ทดลองปฏิบัติจริงโดยหลักสูตรได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม:

  1. เข้าใจถึงความหมายของระบบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้
  2. แนะนำหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้
  3. แนวทางการป้องกันการปนเปื้อนจากสารก่อภูมิแพ้
  4. แนวทางการดำเนินการแก้ไขกรณีพบประเด็นการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  • ผุ้รับผิดชอบด้านระบบอาหารปลอดภัย
  • เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารก่อภูมิแพ้
  • คณะทำงานด้านคุณภาพหรือบุคคลที่สนใจ

เนื้อหาหลักสูตร

การบรรยาย                                         

- หลักการและวัตถุประสงค์การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้

- ตัวอย่างของสารก่อภูมิแพ้ในกลุ่มประเทศอเมริกา EU ญี่ปุ่น เป็นต้น

- แนวทางการดำเนินการแก้ไขกรณีพบประเด็นการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้                    

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)                          

- การจัดทำโปรแกรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุม การดำเนินการแก้ไขและป้องกันการปนเปื้อน    

- VDO สำหรับระบบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้

ราคานี้รวม

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้