Requirement and Internal Audit for Global Standard for Food safety issue 7

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 1.    เข้าใจถึงเหตุผลสำหรับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน BRC Food V7 รวมถึงอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงสำหรับ ผู้ค้าส่ง ผู้ผลิต ผู้ตรวจและผู้บริโภค
 2.     รู้ถึงการเปลี่ยนของรูปแบบ protocol ของมาตรฐาน BRC Food V 7 และข้อกำหนด BRC Food V 7
 3.     เพื่อให้การองค์กรมีผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในใหม่และผู้ตรวจประเมิน ( Internal auditor) ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมปฏิบัติงานในการเป็นผู้ตรวจติดตามระบบของมาตราฐาน  BRC Global standard for Food safety issue 7 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร, Food Safety Team, ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน ,เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ส่งมอบ , ที่ปรึกษาระบบ 

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่  1

ทบทวนข้อกำหนด BRC Food V 7 

 • การเปลี่ยนแปลงของ Audit protocol ภายใต้ version 7 เช่น เกรด การยกเว้น scope โปรแกรม Voluntary Modules เป็นต้น

ข้อกำหนดที่ 1. ความมุ่งมั่นจากฝ่ายบริหาร และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • ข้อกำหนดที่ 2. แผนความปลอดภัยในอาหาร HACCP และ ความปลอดภัยในอาหาร 3
 • ข้อกำหนดที่ 3. ระบบบริหารคุณภาพ Food safety and quality manual 17
 • ข้อกำหนดที่ 4. มาตรฐานของสถานที่ผลิต                                                  
 •  ข้อกำหนดที่ 5. การควบคุมผลิตภัณฑ์
 • ข้อกำหนดที่ 6. การควบคุมกระบวนการ
 • ข้อกำหนดที่ 7. บุคคลากร                                                             

 -Workshop-

สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

วันที่ 2

 • ระบบพื้นฐานการตรวจติดตามภายใน 
 • การจัดการแผนการตรวจติดตาม
 • การดำเนินการตรวจติดตาม
 • การประเมินทักษะและความสามารถของผู้ตรวจติดตามภายใน
 • การจัดทำรายการคำถาม การเขียนรายงาน การติดตามผลการตรวจ

-Workshop-

สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ


ราคานี้รวม

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้