หลักสูตรนี้สำหรับการฝึกอบรมในบริษัท In-house Training

BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 5 Requirement and Internal Audit


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านคุณภาพ และความปลอดภัย ด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์, Food Safety Team, เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ส่งมอบ

วัถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 1. เข้าใจถึงเหตุผลสำหรับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน BRC IoP issue 5 รวมถึงอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงสำหรับ ผู้ค้าส่ง ผู้ผลิต ผู้ตรวจและผู้บริโภค  
 2. รู้ถึงการเปลี่ยนของรูปแบบ protocol ของมาตรฐาน BRC IoP issue 5  และข้อกำหนด BRC IoP issue 5 
 3. เพื่อให้การองค์กรมีผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในใหม่และผู้ตรวจประเมิน ( Internal auditor) ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมปฏิบัติงานในการเป็นผู้ตรวจติดตามระบบของมาตราฐาน BRC IoP issue 5 


เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

ทบทวนความรู้พื้นฐานของ BRC IoP issue 5 

 • การแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ของ BRC/IoP (High hygiene and Basic hygiene )
 • Audit Protocol เช่น เกรด ขอบข่ายและการยกเว้นขอบข่ายการรับรอง การตรวจแบบ announce /Un-announce audit
 • หลักฐานที่ต้องการ ( สิ่งที่ต้องทำ /สิ่งที่ต้องเป็นเอกสาร/ สิ่งที่ต้องเป็นบันทึก)
 • ความมุ่งมั่นผู้บริหารระดับสูง (SENIOR MANAGEMENT COMMITMENT)
 • ระบบบริหารจัดการอันตรายและความเสี่ยง (HAZARD AND RISK MANAGEMENT SYSTEM)
 •  ระบบบริหารจัดการทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์(Product Safety and Quality Management System)
 • มาตรฐานของโรงงาน (Site Standards)
 •  การควบคุมกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ (Product and Process Control)
 • บุคลากร (Personnel)  

Workshop & สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

วันที่ 2

 • ระบบพื้นฐานการตรวจติดตามภายใน 
 • การจัดการแผนการตรวจติดตาม
 • การดำเนินการตรวจติดตาม
 • การประเมินทักษะและความสามารถของผู้ตรวจติดตามภายใน
 • การจัดทำรายการคำถาม การเขียนรายงาน การติดตามผลการตรวจ


ราคานี้รวม

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้