หลักสูตรนี้สำหรับการฝึกอบรมในบริษัท In-house Training

 ระบบการสอบกลับได้และการเรียกคืนสินค้าจัดว่าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการจัดการสินค้าที่ที่ส่งไปจำหน่ายพบปัญหา โดยกระบวนการในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่พบปัญหาที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภคหรือมีความไม่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคอาหารนั้น ต้องอาศัยการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและต้องอาศัยการสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งในหลักสูตรการอบรมจะแนะนำถึงระบบการเรียกคืน กระบวนการเรียกคืน ตลอดจนการจัดทำระบบบันทึกที่เกียวข้องกับการสืบค้นข้อมูลที่จำเป็น ซึ่งเป็นการออกแบบระบบการทำงานที่ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจต่อการจัดการขององค์กรในการสื่อสารและจัดการกับผลิตภัณฑ์กรณีที่พบปัญหาได้อย่างเหมาะสม


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 เจ้าของกิจการ ผู้บริหารขององค์กร ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (MR)  

คณะทำงานด้านคุณภาพ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบคุณภาพทุกคน    หรือ บุคคลที่สนใจด้าน Food Safety

เนื้อหาหลักสูตร

  • ระบบการสอบกลับได้เรียกคืนกับมาตรฐานด้านการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
  • การพิจารณาข้อมูลที่มีผลต่อระบบการเรียกคืน
  • การออกแบบระบบการเรียกคืนสินค้า
  • การจัดทำระบบเอกสารและระบบบันทึกสำหรับการสอบกลับได้และเรียกคืน
  • การทำการทดสอบระบบด้วยกิจกรรม MOCK Recall
  • การจัดทำรายงานผลสรุปผลการเรียกคืน

ราคานี้รวม

ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้