ISO 22000 Food Safety Management

ISO 22000 Food Safety Management is an international standard that defines the requirements of a food safety management system for food safety and hygiene covering all organisations in the food chain from “farm to fork”.


What is ISO 22000 Food Safety Management?

ISO 22000 standard is a truly international food safety standards suitable for any business in the entire food chain, including inter-related organisations such as producers of equipment, packaging material, cleaning agents, additives and ingredients.

ISO 22000:2005 is also for companies seeking to integrate their quality management system, for example ISO 9001, and their food safety management system.

The standard combines generally recognised key elements to ensure food safety along the food chain, including:

  • Interactive communication
  • System management
  • Control of food safety hazards through pre-requisite programmes and HACCP plans
  • Continual improvement and updating of the food safety management system

What are the benefits of ISO 22000?

  • Introduce internationally recognised processes to your business
  • Give suppliers and stakeholders confidence in your hazard controls and food safety standards.
  • Put these hazard controls in place across your supply chain for food safety and hygiene.
  • Introduce transparency around accountability and responsibilities
  • Continually improve and update your systems so it stays effective 

โครงการที่ปรึกษาร่วม

หลักสูตรที่ปรึกษาร่วมของเรา (ACP) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาด้านเป็นอิสระซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการที่จะใช้ระบบการจัดการ


ทำไมต้องเลือก BSI ?

เราเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานมานานกว่า 100 ปีมาแล้วและปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดของมาตรฐานต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001,ISO14001,ISO22301,ISO2700 และ ISO 22000  เราให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากว่า 80,000 ราย ตั้งแต่องค์กรระดับโลกจนถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีมุ่งมั่นใน 172 ประเทศเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันของพวกเขา


ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่มีความเข้าใจในมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เราไม่เพียงแต่ตรวจประเมินองค์กรของท่าน เราจึงสร้างมาตรฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและฝึกทีมทั่วโลกเพื่อใช้งานได้ดีขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น ความรู้ของเราสามารถเปลี่ยนองค์กรของคุณได้


BSI คือองค์กรให้การรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของโลก โดยเริ่มใน     ปี พ.ศ. 2444 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมแห่งลอนดอน โดยการนำของท่านเซอร์จอห์น วอลฟแบรรี่ ผู้ออกแบบอาคารคู่ซึ่งเป็นเสาหลักของสะพานลอนดอนบริดจ์ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2461 ได้กลายมาเป็นสมาคมมาตรฐานวิศวกรรมแห่งอังกฤษ หลังจากนั้น 2 ปี ได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษ (Royal Charter) ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 ได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษและได้เปลี่ยนชื่อเป็น BSI Group เมื่อปี พ.ศ. 2541