Maintaining your ISO 20121 Sustainable Event Management System

The impacts of your events can last for years beyond the event itself. And the impacts of your ISO 20121 sustainable event management system can be just as long-term for your business. If you continually invest in and improve your system, you can be confident that you are doing all you can to improve the way you manage events sustainably.   Find out how ISO 20121 can shape what you do and the legacy you leave for the better.  


Make the most of your certification

You can access a number of resources designed to help you get the most out of your ISO 20121 certification. Regular updates on the latest developments in sustainable events management and other management systems will make sure you’re always up to date. You can also keep your skills relevant with our training courses. All of this, plus support from your client manager and business reviews, will help your organisation to stay compliant and competitive, and to keep improving.  


ใช้ BSI รับประกันเครื่องหมาย

ผ่านการรับรองครั้งเดียวคุณคุณจะสามารถทำเครื่องหมายของคุณเองโดยการแสดง BSI รับประกันเครื่องหมาย นี้เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีคุณค่าที่คุณสามารถใช้เพื่อส่งเสริมองค์กรของคุณ นับเป็นการส่งสัญญาณความสำเร็จที่ชัดเจนและสามารถนำเสนอข้อได้เปรียบในการแข่งขัน เรากำลังได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในประสบการณ์มากที่สุดผู้ประเมินเอกราชของการปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งหมายความว่าคุณยังจะได้รับการยอมรับระดับนานาชาติเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในมาตรฐานความเป็นเลิศได้ทุกวัน

คุณจะได้รับการระบุไว้ใน ไดเรกทอรีลูกค้า  โลกของเราร่วมกับองค์กรชั้นนำอื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถเปิดตลาดใหม่ที่มีความปลอดภัยที่มีอยู่และการแข่งขันด้วยความมั่นใจ

 


Integrate to keep getting better

You can integrate your ISO 20121 sustainable event management system with other management systems you have in place such as ISO 9001 and ISO 14001. This allows you to combine and streamline the way you manage the processes that apply to more than one system. Try using PAS 99 as a framework to identify and integrate common management system requirements for better performance.


การย้ายการรับรองของคุณสู่BSI

การรับรองโดย BSI มีความหมายมากกว่าการเชื่อมโยงธุรกิจของคุณด้วยแบรนด์ระดับโลก นอกจากนี้คุณยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้ามูลค่าทั้งหมดของ BSI ได้รับ และสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแค่หยุดอยู่แค่การรับรอง เราจะช่วยให้คุณอยู่ถึงวันที่มีการรับรองมาตรฐานและการฝึกอบรมเพื่อให้คุณมีการปรับปรุง นอกจากนี้การประเมินผลอีกครั้งในหกเดือนของเราจะช่วยให้คุณบรรลุความเป็นเลิศได้ทุกวัน นอกจากนี้คุณยังคุณจะสามารถแสดงเครื่องหมาย BSI ช่วยให้คุณโดดเด่นจากคู่แข่งของคุณเรียนรู้วิธีการถ่ายโอนการรับรองของคุณวันนี้


ทำไมต้องเลือก BSI ?

เราเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานมานานกว่า 100 ปีมาแล้วและปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดของมาตรฐานต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001,ISO14001,ISO22301,ISO2700 และ ISO 22000  เราให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากว่า 80,000 ราย ตั้งแต่องค์กรระดับโลกจนถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีมุ่งมั่นใน 172 ประเทศเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันของพวกเขา


ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่มีความเข้าใจในมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เราไม่เพียงแต่ตรวจประเมินองค์กรของท่าน เราจึงสร้างมาตรฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและฝึกทีมทั่วโลกเพื่อใช้งานได้ดีขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น ความรู้ของเราสามารถเปลี่ยนองค์กรของคุณได้


BSI คือองค์กรให้การรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของโลก โดยเริ่มใน     ปี พ.ศ. 2444 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมแห่งลอนดอน โดยการนำของท่านเซอร์จอห์น วอลฟแบรรี่ ผู้ออกแบบอาคารคู่ซึ่งเป็นเสาหลักของสะพานลอนดอนบริดจ์ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2461 ได้กลายมาเป็นสมาคมมาตรฐานวิศวกรรมแห่งอังกฤษ หลังจากนั้น 2 ปี ได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษ (Royal Charter) ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 ได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษและได้เปลี่ยนชื่อเป็น BSI Group เมื่อปี พ.ศ. 2541