Maintaining your ISO 20121 Sustainable Event Management System

The impacts of your events can last for years beyond the event itself. And the impacts of your ISO 20121 sustainable event management system can be just as long-term for your business. If you continually invest in and improve your system, you can be confident that you are doing all you can to improve the way you manage events sustainably.   Find out how ISO 20121 can shape what you do and the legacy you leave for the better.  


Make the most of your certification

You can access a number of resources designed to help you get the most out of your ISO 20121 certification. Regular updates on the latest developments in sustainable events management and other management systems will make sure you’re always up to date. You can also keep your skills relevant with our training courses. All of this, plus support from your client manager and business reviews, will help your organisation to stay compliant and competitive, and to keep improving.  


ใช้ BSI รับประกันเครื่องหมาย

ผ่านการรับรองครั้งเดียวคุณคุณจะสามารถทำเครื่องหมายของคุณเองโดยการแสดง BSI รับประกันเครื่องหมาย นี้เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีคุณค่าที่คุณสามารถใช้เพื่อส่งเสริมองค์กรของคุณ นับเป็นการส่งสัญญาณความสำเร็จที่ชัดเจนและสามารถนำเสนอข้อได้เปรียบในการแข่งขัน เรากำลังได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในประสบการณ์มากที่สุดผู้ประเมินเอกราชของการปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งหมายความว่าคุณยังจะได้รับการยอมรับระดับนานาชาติเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในมาตรฐานความเป็นเลิศได้ทุกวัน

คุณจะได้รับการระบุไว้ใน ไดเรกทอรีลูกค้า  โลกของเราร่วมกับองค์กรชั้นนำอื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถเปิดตลาดใหม่ที่มีความปลอดภัยที่มีอยู่และการแข่งขันด้วยความมั่นใจ

 


Integrate to keep getting better

You can integrate your ISO 20121 sustainable event management system with other management systems you have in place such as ISO 9001 and ISO 14001. This allows you to combine and streamline the way you manage the processes that apply to more than one system. Try using PAS 99 as a framework to identify and integrate common management system requirements for better performance.


การย้ายการรับรองของคุณสู่BSI

การรับรองโดย BSI มีความหมายมากกว่าการเชื่อมโยงธุรกิจของคุณด้วยแบรนด์ระดับโลก นอกจากนี้คุณยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้ามูลค่าทั้งหมดของ BSI ได้รับ และสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแค่หยุดอยู่แค่การรับรอง เราจะช่วยให้คุณอยู่ถึงวันที่มีการรับรองมาตรฐานและการฝึกอบรมเพื่อให้คุณมีการปรับปรุง นอกจากนี้การประเมินผลอีกครั้งในหกเดือนของเราจะช่วยให้คุณบรรลุความเป็นเลิศได้ทุกวัน นอกจากนี้คุณยังคุณจะสามารถแสดงเครื่องหมาย BSI ช่วยให้คุณโดดเด่นจากคู่แข่งของคุณเรียนรู้วิธีการถ่ายโอนการรับรองของคุณวันนี้


ทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน