ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001: 2015

เพื่อให้ได้รับความเข้าใจใน คำศัพท์, คำนิยามที่สำคัญ และข้อกำหนด ISO 14001: 2015 และวิธีการที่มาตรฐานจะสามารถช่วยให้องค์กรของท่านทำได้ตามภาระหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและภาระผูกพัน (environmental obligations and commitments) ให้ดีขึ้นได้อย่างไร


ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการวางแผน,การดำเนินการ, การรักษา,การกำกับดูแลหรือการตรวจประเมินมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001: 2015 

เนื้อหาหลักสูตร

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นตัวเลือกทางด้านศีลธรรม จรรยาบรรณ แต่เป็นความจำเป็นทางด้านธุรกิจ องค์กรที่รู้ถึงประโยชน์ของรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดของเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มาตรฐาน ISO 14001: 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้คุณสามารถผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน กระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการเข้าถึงตลาดใหม่

การระบุโครงสร้างและข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ การได้รับความเข้าใจอย่างละเอียดของประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของมาตรฐาน ISO 14001: 2015, คำจำกัดความที่สำคัญและโครงสร้างใหม่( high level structure) ของมาตรฐาน ISO คุณจะได้เรียนรู้ที่จะตีความและใช้แนวคิดที่สำคัญและหลักการของมาตรฐานสู่กระบวนการที่มีอยู่ภายในองค์กรของคุณ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ

  • ระบุข้อกำหนดที่สำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 14001: 2015 โดยผ่านการทำกิจกรรม
  • ประยุกต์ใช้ วงจร Plan-Do-Check-Act (PDCA) ในการวางแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการเฝ้าติดตาม
  • จัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่นมาสู่ในความรับผิดชอบขององค์กรของท่าน
  • สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมกับลูกค้า ภาครัฐ และสาธารณชน
  • ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมมือที่จะปฏิบัติตามข้อผูกมัดบังคับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน ISO 14001: 2015