การตีความข้อกำหนด ISO 14001:2004

ในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2004 องค์กรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความต้องการของมาตรฐานอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบถูกออกแบบมาสามารถที่จะ ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติได้ตามกฎหมาย และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรนี้ ได้ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถที่จะ:

 • เข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการจัดทำมาตรฐาน ISO 14001:2004
 • เข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • เข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001:2004
 • เข้าใจถึงมุมมองของผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร
 • คณะทำงาน ISO 14001
 • EMR
 • QMR
 • จป. วิชาชีพ
ISO 14001:2004 Requirement

เนื้อหาหลักสูตร

 • ความรู้พื้นฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • นโยบาย
 • ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมาย
 • วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการจัดการ
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

 


In-house Training สำหรับ ISO 14001:2004 Requirement

 • ลดค่าใช้จ่าย
 • เลือกเวลาเรียนที่สะดวก
 • อบรมในองค์กรของท่าน
 • โทร : 02-294-4889