บทบาทหน้าที่ของตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม

ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมีบทบาทหน้าทีควบคุมดูแลให้มีการจัดทำ นำไปปฏิบัติ รักษาระบบ และปรับปรุงระบบ ดังนั้นตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ขั้นตอน ข้อกำหนดและแนวทางในการปรับปรุงระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมในการตรวจให้การรับรอง 


ผู้ที่ควรเข้าร่วมการอบรม

 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารขององค์กร
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (EMR)
 • คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • บุคคลที่สนใจ

 

 

Effective Environmental Management Representative (EMR)

เนื้อหาหลักสูตร

 • ความหมายและความรับผิดชอบ
 • การทบทวนข้อกำหนด ISO 14001:2015
 • workshop  การระบุเอกสารในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • ขั้นตอนการดำเนินงานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • การปรับปรุงและและปัญหาในการดำเนินงานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889