การบรรยายสรุปผู้บริหารระดับสูงมาตรฐาน ISO 14001: 2015 (Senior Management Briefing)

เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน ISO 14001: 2015 และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน


ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่ดำเนินการหรือทำงานมาตรฐาน ISO 14001: 2015

เนื้อหาหลักสูตร

ในฐานะผู้นำ, ความมุ่งมั่นและการสนับสนุนของท่านเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรของท่าน  ในหลักสูตรนี้เน้นถึงประโยชน์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และการแนะนำให้ท่านถึงข้อกำหนดที่สำคัญของมาตรฐาน ISO 14001: 2015 ทั้งนี้ท่านจะได้รับความเข้าใจที่ดีถึงภาระหน้าที่ทั้งขององค์กรและความรับผิดชอบส่วนบุคคลของท่าน และท่านจะสามารถที่จะพัฒนาแผนการปฏิบัติการสำหรับกิจกรรมที่สำคัญของผู้นำ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ

  • แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรของท่านที่จะมีการปฏิบัติอย่างยั่งยืน
  • มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดตั้งขึ้นในทุกระดับและฟังก์ชั่น
  • จัดสรรทรัพยากรสำหรับการดำเนินงานหรือการพัฒนาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของท่าน
  • มีส่วนร่วมในโครงการปรับปรุงและแสดงการสนับสนุนโดยแสดงตนเป็นแบบอย่าง
  • การสื่อสารให้เห็นความสำคัญของการทำตามข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกำหนดของกฎหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน ISO / FDIS 14001: 2015 
  • ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นอย่างเป็นทางการสำหรับหลักสูตรนี้ อย่างไรก็ตามผู้อบรมที่ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วจะได้รับประโยชน์จากการที่คุ้นเคยกับระบบแล้ว
  • เมื่อจบหลักสูตร คุณจะได้รับยอมรับในระดับสากลว่าผ่านการรับรองจากสถาบันฝึกอบรม BSI