IRCA Certified ISO 14001:2015 Lead Auditor Training course

การพัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็น ในการดำเนินการตรวจประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร(EMS) มาตรฐาน ISO 14001: 2015

 

รายละเอียดหลักสูตร

เพิ่มความเชื่อมั่นในการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยเทคนิคการปฏิบัติดีที่สุด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณเพื่อรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการแปรเปลี่ยนทักษะของผู้ตรวจประเมินที่มีอยู่สู่มาตรฐาน ISO 14001: 2015 รวมถึงเพิ่มความเชี่ยวชาญของคุณเพื่อนำไปสู่​​การพัฒนาของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

คุณจะได้เข้าใจหลักการ และการปฏิบัติที่สำคัญของการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 และ ISO 19011 "แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ" การใช้วิธีแบบstep-by-stepนี้ คุณจะได้รับการแนะนำผ่านกระบวนการตรวจประเมิน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการติดตามผล ตลอดเวลา 5 วัน คุณจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการและนำไปสู่​​การประสบความสำเร็จของการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ที่จะอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 เพื่อการรับรองโดยบุคคลที่สาม คุณจะได้เรียนรู้ทักษะในการวางแผน, การดำเนินการ,การรายงาน และการติดตามผล การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กำหนดและช่วยเพิ่มประสิทธิผลสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม


ผู้ที่ควรเข้าอบรม

ทุกคนที่มีความต้องการในการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร ISO 14001: 2015 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
 • อธิบายถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม EMS
 • อฺธิบายถึงบทบาทของผูตรวจประเมินสำหรับการวางแผน,การดำเนินการ,การรายงานและการติดตามผลการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 19011

ได้รับทักษะในการวางแผน,การดำเนินการ,การรายงานและติดตามผลการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 19011 ( และ ISO 17021 ที่เหมาะสม)

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • จับจุดมุ่งหมาย,ผลประโยชน์ และข้อกำหนดของการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 14001: 2015
 • ตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015 สำหรับการประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมิน
 • การวางแผน,การดำเนินการ และการติดตามผลการตรวจประเมินที่เพิ่มมูลค่าที่แท้จริง
 • เข้าถึงเทคนิคใหม่ล่าสุดของผู้ตรวจประเมินแลการนำไปใช้อย่างเหมาะสม
 • สร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียโดยนำกระบวนการและการจัดการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดล่าสุด
 • จับหลักการประยุกต์ใช้ความคิดตามระดับความเสี่ยง( risk-based thinking),การเป็นผู้นำ (leadership) และการจัดการเชิงกระบวนการ (process management)

บรรลุถึงข้อกำนดของการฝึกอบรมของ 

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้