IEMA Approved Lead Environmental Auditor Course

IEMA logoหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ในการอบรม 5 วันที่ได้รับการรับรอง โดย IRCA (International Register of Certificated Auditor, UK )และ เป็นหลักสูตร ที่ได้รับการออกแบบ อย่างกระชับเพื่อให้ท่าน ได้รับข้อมูลในเรื่องระบบ การบริหารคุณภาพและการตรวจประเมินอย่างครบถ้วน


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

• องค์กรที่เตรียมตัวในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 14001
• ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)
• ผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ต้องการเพิ่มความรู้และขอบเขตการตรวจประเมิน
• ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบการจัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
• ผู้สอนและที่ปรึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และบริการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาหลักสูตร

การตีความข้อกำหนด ISO 14001: 2004การฝึกประสบการณ์ในการตรวจประเมินบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจประเมินการรายงานความไม่สอดคล้องและข้อสังเกตการเข้าถึงกระบวนการในการตรวจประเมินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการวางแผนในการตรวจประเมินการเตรียมรายงานการตรวจประเมินการชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมกระบวนการให้การรับรองการดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมายการขึ้นทะเบียนกับ IEMA การป้องกันมลภาวะแบบทดสอบของ IEMA

** สอนไทย สอบไทย รับรองโดย IEMA ได้ใบรับรองภายใน 30 วัน สอบซ่อมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**
** ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับการทดสอบในวันสุดท้าย ของการเข้าอบรม การทดสอบนี้จะครอบคลุม

หัวข้อในการอบรม โดยมีระยะเวลา 2 ชั่วโมง เกณฑ์การสอบผ่านอยู่ที่ 70% **

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น EMR , ผู้ที่รับผิดชอบการตรวจ ประเมินเพื่อให้การรับรอง ( 3 rd Party Auditor), การตรวจประเมินผู้ส่งมอบ  (2 nd Party Auditor) รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการทำระบบ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหลักสุตรได้ถูกออกแบบ มาเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้รับความรู้และทักษะ ที่จำเป็นสำหรับการตรวจ ประเมินระบบการ จัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2004 ตามแนวทางของมาตรฐาน การตรวจ ISO 19011 เพื่อใช้แนวทางใน การตรวจประเมินระบบ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำระบบ ให้สอดคล้องกับแนวทาง ของการตรวจประเมิน เพื่อขอการรับรองซึ่ง

 

เมื่อจบการฝึกอบรมผู้ฝึกอบรมสามารถที่จะเข้าใจถึง:

จุดประสงค์ของระบบ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และอธิบายหลักการ กระบวนการ และเทคนิคที่ใช้กับการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบ รวมถึงความสำคัญ ของสิ่งเหล่านี้สำหรับ ผู้ตรวจประเมิน ระบบการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมจุดประสงค์ , เนื้อหาสาระ และ ความสัมพันธ์ ของ ISO 14001:2004 กับอนุกรมมาตรฐาน และความเกี่ยวของกับกฎหมายบทบาทของผู้ตรวจประเมินชีที่จะวางแผน ดำเนินการตรวจ รายงาน และติดตามการตรวจประเมินตามแนวทาง ISO 19011

ราคานี้รวม

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้