การตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 • เรียนรู้ถึงวิธีการตรวจประเมินกระบวนการของ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการตรวจประเมิน, การรักษาหรือการกำกับดูแลการตรวจประเมินมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 

เนื้อหาหลักสูตร

การตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพของการจัดการสิ่งแวดล้อมจะเป็นกรอบที่มั่นคงสำหรับการทำให้บรรลุตามความต้องการของลูกค้าและก่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันสิ่งแวดล้อม,การอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การเพิ่มทักษะการตรวจประเมินของท่านในระดับสากลของ ISO 14001: 2015 และเพิ่มศักยภาพในการตรวจประเมินภายในของท่าน

หลักสูตรนี้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการประเมินและรายงานเกี่ยวกับความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 คุณจะได้เรียนรู้วิธีการที่จะเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมตัว และการดำเนินกิจกรรมการประเมิน การรวบรวมและแจกจ่ายรายงานการตรวจประเมินและกิจกรรมการติดตามผลการตรวจประเมิน

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ

 • เตรียมการ, ดำเนินการและติดตามผลการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 14001: 2015
 • ระบุและนำไปใช้ประโยชน์ของการตรวจประเมินข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001: 2015
 • ได้รับทักษะในการประเมินสมรรถนะในการจัดการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
 • สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้ขายในตัวสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการของกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
 • เขียนรายงานการตรวจประเมินที่ป็นข้อเท็จจริงและข้อแนะนำสำหรับการดำเนินการแก้ไข
 • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ผ่านการประยุกต์ใช้การตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • การเรียนรู้แบบ accelerated learning ของเราได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นทำให้การเรียนรู้อย่างรวดเร็วในการเพิ่มความรู้และการประยุกต์ใช้ทักษะ หลักสูตรนี้ เป็นการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม และมีการพิสูจน์แล้วว่ามีผลดีต่อการปฏิบัติงานที่ซึ่งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • เมื่อจบหลักสูตร คุณจะได้รับยอมรับในระดับสากลว่าผ่านการรับรองจากสถาบันฝึกอบรม BSI
 • ท่านควรจะมีความรู้ที่ดีในมาตรฐาน ISO 14001: 2015 และหลักการที่สำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ถ้าไม่, เราขอแนะนำให้ท่านอบรมในข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001: 2015 
 • ข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน ISO / FDIS 14001: 2015
 • ISO 14001:2015 Requirements, Deep Dive หรือ  Lead Auditor courses.