การเจาะลึก (Deep Dive) ในมาตรฐาน ISO 14001:2015

ให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประเด็นสำคัญในมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ในหัวข้อ: มุมมองวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์, ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคและโอกาส, การจัดหาจากภายนอกและความเป็นผู้นำ


ใครที่ควรเข้าร่วม

บุคลากรที่ทำงานโดยตรงกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 รวมถึง ผู้จัดการ, ผู้จัดทำระบบ และผู้ตรวจประเมิน

เนื้อหาหลักสูตร

ได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของท่าน โดยมีความเข้าใจในเชิงลึกใน 4 พื้นที่ที่สำคัญของมาตรฐาน ISO 14001: 2015 ไม่ว่าคุณจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง,การดำเนินงานหรือการตรวจประเมินในมาตรฐาน ISO 14001: 2015 หลักสูตรที่ลงรายละอียดใน 2 วัน นี้จะเป็นการขยายความในหัวข้อ: มุมมองวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์, ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคและโอกาส, การจัดหาจากภายนอกและความเป็นผู้นำภายในขอบเขตขององค์กรในการที่จะ การพัฒนาขีดความสามารถในเผชิญต่อความสำเร็จเหล่านั้น

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ

• จัดสร้างมุมมองด้านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดขั้นตอนของวงจรชีวิต • ระบุและจัดการความเสี่ยงโดยการประยุกต์ใช้วิธีการเข้าถึงความ( risk-based approach) • ค้นหาวิธีการในการควบคุมผู้ให้บริการจากภายนอกเช่น ผู้ขาย • พัฒนาทักษะส่วนบุคคลและความสามารถทางเทคนิคในการตรวจประเมินความเป็นผู้นำ( leadership).

ข้อมูลเพิ่มเติม

-การเรียนรู้แบบ accelerated learning ของเราได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นทำให้การเรียนรู้อย่างรวดเร็วในการปรับความรู้และการประยุกต์ใช้ทักษะ หลักสูตรนี้ เป็นการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจในในเอกสารการฝึกอบรมอย่างลึกซึ้งและมีผลต่อสมรรถนะการการทำงานทีดี -เมื่อจบหลักสูตร คุณจะได้รับยอมรับในระดับสากลว่าผ่านการรับรองจากสถาบันฝึกอบรม BSI -ท่านควรมีความรู้อย่างดีใน ISO 14001:2015 และหลักการที่สำคัญของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม -ข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน ISO / FDIS 14001: 2015