การบริหารความเสี่ยงสำหรับ ISO 14001:2015


จุดมุ่งหมายหลักสูตร

เพื่อให้ท่านสามารถ ระบุ กำหนด การจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ขององค์กรตามกรอบมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ISO 14001:2015 ได้แก่

 • ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • พันธกรณีที่ต้องปฏิบัตตาม
 • ประเด็นและข้อกำหนดอื่น ๆ ทีมาจาก ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
 • มุมมองวัฎจักรชีวิต และ การบริหารผู้ส่งมอบ

รายละเอียดหลักสูตร

องค์กรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจ การจัดการที่ยึดโยงกับความเสี่ยงจังเป็นการลดความไม่แน่นอนในการทำให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนการสอนจะเป็นการปรับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015 ให้บูรณาการกับการจัดการธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมของท่าน

เนื้อหาที่เรียนรู้

 • แนวคิวพื้นฐานด้านการจัดการความเสี่ยง
 • การกำหนดปัจจัยความเสี่ยง
 • การจัดทำโครงการเพื่อบริหารความเสี่ยงและข้อควรระวังในการจัดทำโครงการในองค์กร
 • การฝึกอบรมและคุณลักษณะทีมที่จำเป็น
 • การทำการฝึกปฎิบัติ workshop
 • การจัดการกับประเด็นและข้อกำหนดอื่น ๆ ทีมาจาก ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมในมุมมองวัฎจักรชีวิต และ การบริหารผู้ส่งมอบด้านสิ่งแวดล้อม
 • Gree Procurement and Eco Design
ประโยชน์ที่ได้รับ

หลักสูตรนี้จะช่วยคุณ:

 • กำหนดบริบทองค์กรและความต้องการคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียด้านสิ่งแวดล้อมได้
 • สามารถจัดทำระเบียบปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
 • สามารถจัดทำโครงการบริหารความเสี่ยง
 • สามารถทำการระบุความเสี่ยงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 • สามารถกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

ใครที่ควรเข้าอบรม

 • ผู้นำขององค์กร
 • ตัวแทนผู้บริหาร
 • ผู้บริหารทุกระดับ
 • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน นำระบบไปปฎิบัติ กำกับดูแลและการตรวจประเมิน ตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001:2015