กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง กฎหมายกับข้อกำหนดมาตรฐานISO 14001/OHSAS 18001
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจโครงสร้างและลำดับของกฎหมายไทย
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่สำคัญๆ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบ ถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่มีการประกาศใช้ล่าสุด
 5. เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมได้ รับ  ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลทางด้าน กฎหมายเพื่อสามารถนำไปใช้ เป็นช่องทางในการเข้าถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร
 • คณะทำงาน ISO 14001/OHSAS 18001
 • EMR
 • OHSMR
 • จป. วิชาชีพ
Environmental & Safety Law

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00        

 • ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับข้อกำหนด
 • โครงสร้างและลำดับของกฎหมาย
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมายมลพิษทางน้ำ
 • กฎหมายมลพิษทางอากาศ
 • กฎหมายการจัดการของเสีย

13:00 – 16:00      

 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
 • กฎหมายสารเคมีและวัตถุอันตราย
 • กฎหมายพลังงาน
 • กฎหมายเกี่ยวกับเสียง
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
 • กฎหมายด้านความปลอดภัย
 • แหล่งข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย

16:00 – 16:30  

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

เนื้อหาหลักสูตร

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889