การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

 • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ ถึงความจำเป็นใน การชี้บ่งและประเมินประเด็น ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจ ถึงคำศัพท์ คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับ การชี้บ่งและประเมินประเด็น  ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจ วิธีการในชี้บ่งประเมินประเด็น ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการประยุกต์ใช้ในการทำระบบการ จัดการสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจ วิธีการในชี้บ่งประเมินนัยสำคัญ ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อการประยุกต์ใช้ในการ ทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถหามาตรการที่เหมาะสม ในการควบคุมประเด็น สิ่งแวดล้อมที่ได้จากการชี้บ่งประเมินได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารขององค์กร
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (EMR)
 • คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • บุคคลที่สนใจ
Aspect Identification for Environmental System

เนื้อหาหลักสูตร

 • อะไรคือระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม
 • อะไรคือข้อกำหนดและความมุ่งหวังของระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม
 • อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของตัวแทนฝ่ายบริหาร
 • คุณลักษณะและทักษะของตัวแทนฝ่ายบริหารที่ต้องทำให้มี
 • เทคนิคการทำประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • เทคนิคการจัดทำโครงการสิ่งแวดล้อมและการติดตามผล
 • เทคนิคการจัดการโครงการไอเอสโซ ก่อนการรับรองระบบ
 • เทคนิคการจัดการโครงการไอเอสโซ หลังการรับรองระบบ
 • การจัดการกับอุปสรรคระหว่างการจัดทำโครงการ
 • เทคนิคการรายงานให้กับผู้บริหาร
 • เทคนิคการรณรงค์ส่งเสริม ให้เกิดความตระหนัก
 • ประเภทการตรวจประเมินกับวัตถุประสงค์
 • เทคนิคการจัดการกับกระบวนการตรวจประเมินภายใน
 • ผู้ตรวจประเมินใช้หลักเกณฑ์ในการสุ่มอย่างไร
 • เอกสารหลักฐานอะไรที่ผู้ตรวจประเมินมองหา
 • พนักงานและผู้บริหารคนไหนที่ผู้ตรวจประเมินจะสัมภาษณ์
 • พื้นที่ไหนที่ผู้ตรวจประเมินให้ความสนใจ
 • ผู้ตรวจประเมินจะถามอะไรบ้าง
 • เอกสารอะไร กิจกรรมอะไรที่ต้องทำก่อนรับการตรวจประเมิน
 • เทคนิคการเตรียมการรับการตรวจประเมิน
 • เทคนิคการจัดการกับผู้ตรวจประเมิน
 • สิ่งอะไรที่ต้องทำหลังการตรวจประเมิน
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหาสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889