การปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 14001:2015

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงประเด็นมาตรฐานที่มีการปรับเปลี่ยน และสิ่งที่มีผลกระทบต่อระบบการบริหารสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของท่าน เมื่อเข้าอบรมสัมมนานี้ผู้เข้าเรียนจะ:

 • ได้รับมาตรฐาน ISO14001:2015 DIS ฉบับแปลไทย(เพื่อการอบรม)
 • ตระหนักทราบข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐาน ISO14001:2015 DIS
 • สามารถทำกำหนด ประเด็นข้อกำหนดที่เปลี่ยนไปสู่ ISO14001:2015 DIS
 • ทราบแนวทางเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารสิงแวดล้อมในปัจจุบันของท่าน

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร
 • คณะทำงาน ISO14001
 • EMR
Transition to ISO 14001:2015

เนื้อหาหลักสูตร

 • หลักการ และ สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะ
 • การปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อกำหนด
 • คำนิยามใหม่ 
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านสิ่งแวดล้อม
 • วิเคราะห์ประเด็นรายละเอียดรายข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง
 • เทคนิคการกำหนดผลกระทบและสิ่งที่ต้องทำต่อระบบการบริหารสิงแวดล้อมในปัจจุบันของท่าน
 • เทคนิคการปรับเอกสารในระบบการบริหารสิ่งแวดล้อมของท่าน
 • เทคนิคและวิธีการ การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
 • การจัดทำกรอบเวลา แผนงาน และเทคนิควิธีการในการบริหารการปรับแปลง

ราคานี้รวม

 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม
 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

 


In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889