การตรวจประเมินภายใน ISO 14001:2004

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงความหมาย ของการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน
 • ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถ ตีความข้อกำหนดของ ISO 14001:2004 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายใน
 • ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึงการวางแผน ในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมินภายใน
 • ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึง การเตรียมการในการ ตรวจประเมินภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำรายการการตรวจประเมิน ( Checklist )
 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเทคนิค ในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม , สัมภาษณ์,การสุ่มตัวอย่างและ การรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน
 • ผู้ฝึกอบรมสามารถเขียนใบร้อง ขอให้มีการแก้ไข ( CARs ) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน
 • ผู้ฝึกอบรมสามารถเขียนรายงาน ผลการตรวจประเมินเพื่อ ให้ผู้บริหารใช้ใน การพัฒนาและปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของระบบ บริหารจัดการ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • EMR
 • คณะทำงาน ISO 14001
 • ผู้ที่สนใจศึกษามาตรฐาน ISO 14001
ISO 14001:2004 Internal Audit

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00       

 • หลักการและประเภทของการตรวจติดตาม
 • เทคนิคการตรวจติดตามในแต่ละหัวข้อ

13:00 – 16:00       

 • Work Shop 1 การทบทวนข้อกำหนด
 • การวางแผนการตรวจประเมิน
 • Work Shop 2 การทำโปรแกรมการตรวจประเมิน
 • การเตรียมการในการตรวจประเมิน
 • Work Shop 3 การทำรายการการตรวจประเมิน

16:00 – 16:30   

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

การทำกิจกรรมกลุ่ม( Workshop )

 • การจัดทำโปรแกรมการตรวจประเมินภายใน
 • การจัดทำรายการตรวจประเมิน ( Checklist )
 • การจำลองสถานการณ์การตรวจประเมินจริง
 • การเขียนใบร้องข้อให้มีการแก้ไข ( CARs )

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889