แนะนำมาตรฐาน ISO 14001:2004 และข้อกำหนดเบื้องต้น

หลักสูตร 1 วันนี้ได้มีการอธิบาย ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO14001:2004 ในแต่ละประเด็นที่มีส่วน ในการช่วยองค์กร ในการจัดทำระบบบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างกระชับ อธิบายแนวทางในการวางระบบ และประโยชน์ที่แท้จริง จากการนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งทราบแนวทางในการ พิจารณาว่าจะนำระบบ ISO14001:2004 ไปประยุกต์ใช้กับระบบปัจจุบันในองค์กรของ ท่านได้อย่างไร ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำ การซักถามความเข้าใจ ในข้อกำหนด ISO14001:2004 ได้อย่างถูกต้องกับวิทยากร ผู้มีประสบการณ์


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้จัดการที่มีการวางแผนในการนำระบบ ISO 14001:2004 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • ผู้ที่มีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001:2004                          
 • ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการทราบประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 14001:2004   
 • ผู้จัดการ หรือพนักงานใหม่  
 • ผู้ตรวจประเมิน และที่ปรึกษา
ISO 14001:2004 Introduction & Requirement

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00            

 • ความเข้าใจเบื้องต้นและความเป็นมาของ ISO 14001:2004
 • ประโยชน์ในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • ข้อกำหนด ISO 14001:2004
 • นโยบายสิ่งแวดล้อม
 • ข้อกำหนดของการวางแผน
 • การปฏิบัติ และการดำเนินการ

13:00 – 16:00           

 • การปฏิบัติ และการดำเนินการ (ต่อ)
 • การตรวจสอบและการแก้ไข
 • การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 • ขั้นตอนการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

16:00 – 16:30       

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889