ISO 14001 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นที่นิมยมไปทั่วโลก ซึ่งขณะนี้กำลังมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาและคาดว่าจะวางจำหน่ายในต้นปี 2015


กว่า 250,000 องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และในขณะนี้ก็ยังดำเนินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแก้ไขปัญหาจะพิจารณาจากปัญหาเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถที่จะเติบโตในทางที่ยั่งยืน