ISO/IEC 20000-1:2011 Information Technology Service Management System (ITSMS) Lead Auditor

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 20000-1:2011 เพื่อเพิ่มความทักษะ และความรู้ในการประเมินความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 ว่าด้วย ISO 19011:2002 หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติของกระบวนการประเมินระบบการบริหารความมั่นคงปลอดภัย ITSMS โดยเริ่มจากการบริหารโปรแกรมการประเมิน ไปจนถึงการรายงานผลการประเมิน 


ผู้ที่ควรเข้าฝึกอบรม

  • ผู้ตรวจประเมินภายใน
  • ผู้บริหารธุรกิจ
  • ตัวแทนผู้บริหารระดับสูง
  • ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินบุคคลที่สามสำหรับมาตรฐาน ISO/IEC 20000

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 20000-1:2011 เพื่อเพิ่มความทักษะ และความรู้ในการประเมินความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 ว่าด้วย ISO 19011:2002 หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติของกระบวนการประเมินระบบการบริหารความมั่นคงปลอดภัย ITSMS โดยเริ่มจากการบริหารโปรแกรมการประเมิน ไปจนถึงการรายงานผลการประเมิน

ระหว่างการฝึกอบรม ผู้อบรมจะได้เพิ่มทักษะการประเมินผ่านกิจกรรมต่างๆ และ หลักสูตรนี้ยังเป็นการประสมประสานระหว่างหลักสูตร ISO/IEC 20000-1:2011 และหลักสูตรอื่นๆ ISO 9001:2008

ประโยชน์ของหลักสูตร

ในระหว่างการฝึกอบรม ผู้อบรม

  • พัฒนาความเป็นมืออาชีพทางด้านการตรวจประเมิน
  • กำหนดระบบบริหารงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่
  • สร้างความมั่นใจในการบริหารผู้ตรวจประเมินภายใน และบุคคลที่ 3 และสามารถเตรียมการประเมินบุคคลที่ 3 ได้
  • เพื่อนำการประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 20000 และระบบบริหารงานอื่นๆ เช่น ISO 9001มาประสมประสานกันเพื่อให้เกิดประโยชน์
  • เพื่อปรับปรุงพัฒนาการให้บริการสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

รวมถึง

- ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา

- ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

- ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้