​CQI and IRCA Certified ISO 45001:2018 Lead Auditor Training Course (PR357)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตรวจติดตามภายใน,
การตรวจติดตามโดยลูกค้า และการตรวจติดตามโดยบุคคลที่ 3 ของการตรวจสอบด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยการจัดการระบบกับ ISO 45001 สอดคล้องกับ ISO 19011
และ ISO / IEC 17021 ตามความเหมาะสม


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ทุกคนที่มีความจำเป็นในการตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร 

หลักสูตรนี้จะช่วยคุณ

  • กำหนดจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการตรวจประเมิน ISO 45001
  • การตีความข้อกำหนด ISO 45001 สำหรับการประยุกต์ใช้การตรวจประเมิน
  • วางแผน ดำเนินการ และติดตามการตรวจประเมินกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าที่แท้จริง
  • เข้าใจการประยุกต์ใช้เรื่องแนวคิดความเสี่ยง,ความเป็นผู้นำ และการจัดการกระบวนการ
  • เข้าถึงเทคนิคผู้ตรวจประเมินล่าสุดและการนำใช้ได้อย่างเหมาะสม
  • สร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการนำกิจกรรมการตรวจประเมินให้สอดคล้องกับข้อกำหนดล่าสุด
  • บรรลุข้อกำหนดการฝึกอบรมสำหรับการรับรองของ IRCA

ราคานี้รวม

  • ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด
  • อาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรค
  • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้