หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน มาตรฐาน ISO 9001:2015 รับรองโดย IRCA

รายละเอียหลักสูตร

เพิ่มความเชื่อมั่นในการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยเทคนิคการปฏิบัติดีที่สุด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณเพื่อรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการแปรเปลี่ยนทักษะของผู้ตรวจประเมินที่มีอยู่สู่มาตรฐาน ISO 9001: 2015 รวมถึงเพิ่มความเชี่ยวชาญของคุณเพื่อนำไปสู่การพัฒนาของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

คุณจะได้เข้าใจหลักการ และการปฏิบัติที่สำคัญของการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และ ISO 19011 "แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ" การใช้วิธีแบบstep-by-stepนี้ คุณจะได้รับการแนะนำผ่านกระบวนการตรวจประเมิน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการติดตามผล ตลอดเวลา 5 วัน คุณจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการและนำไปสู่การประสบความสำเร็จของการตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพ เรียนรู้ที่จะอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เพื่อการรับรองโดยบุคคลที่สาม คุณจะได้เรียนรู้ทักษะในการวางแผน, การดำเนินการ,การรายงาน และการติดตามผล การตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและช่วยเพิ่มประสิทธิผลของสมรรถนะโดยรวมขององค์กรผู้ที่ควรเข้าอบรม

ทุกคนที่มีความต้องการในการตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพของ ISO 9001:2015 QMS

ประโยชน์ที่จะได้รับ
 • ระบุจุดมุ่งหมาย,ผลประโยชน์ ของการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001: 2015
 • ตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำหรับการประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมิน
 • การวางแผน,การดำเนินการ และการติดตามผลการตรวจประเมินที่เพิ่มมูลค่าที่แท้จริง
 • จับหลักการประยุกต์ใช้ความคิดตามระดับความเสี่ยง( risk-based thinking),การเป็นผู้นำ (leadership) และการจัดการเชิงกระบวนการ (process management)
 • เข้าถึงเทคนิคใหม่ล่าสุดของผู้ตรวจประเมินแลการนำไปใช้อย่างเหมาะสม
 •  สร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียโดยนำกระบวนการและการจัดการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดล่าสุด

บรรลุถึงข้อกำนดของการฝึกอบรมของ IRCA 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้:

 • ได้รับทักษะในการวางแผน,การดำเนินการ,การรายงานและติดตามผลการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 19011
 • ระบุถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของระบบการจัดการด้านคุรภาพ QMS

อฺธิบายถึงบทบาทของผูตรวจประเมินสำหรับการวางแผน,การดำเนินการ,การรายงานและการติดตามผลการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 19011 และ ISO 17021 ที่เหมาะสม

สำรองที่นั่ง

  ราคานี้รวม

  • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
  • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
  • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้