CQI and IRCA Certified ISO 45001:2018 Auditor Migration Occupational Health and Safety Management Systems

เรียนรู้วิธีการตรวจประเมิน ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง OHSAS 18001:2007 and ISO 45001


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • ผู้ตรวจประเมินภายในและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบ OHSAS 18001:2007 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนสู่ระบบ ISO 45001
 • ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับระบบ OHSAS 18001: 2007 และความสามารถในการตรวจประเมินระบบการจัดการ OHSAS 18001: 2007
 • ผู้เข้าอบรมไม่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร IRCA certified auditor เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้

รายละเอียดของหลักสูตร

 • การตีความหมายถึงวัตถุประสงค์และการใช้เอกสารแนบท้าย SL ภาคผนวก 2 และอธิบายระบบการจัดการทั่วไป
 • ทราบถึงข้อกำหนดใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับ บริบทองค์กร,บทบาทของผู้นำ, การวางแผน, การสนับสนุน และส่วนปฏิบัติการ ในเอกสารแนบท้าย SL ภาคผนวก 2
 • ชี้บ่งข้อกำหนดหลัก และคำจำกัดความใน ISO 45001  ที่แตกต่างจาก OHSAS 18001:2007
 • แจ้งถึงข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใน ISO 45001 ที่แตกต่างจาก OHSAS 18001: 2007
 • วางแผนการตรวจประเมิน ตามมาตรฐาน ISO 45001
  • กำหนดขอบเขตและเกณฑ์การตรวจประเมิน ให้เหมาะสม
  • จัดเตรียมแผนการตรวจประเมินที่เหมาะสมกับบริบทและกระบวนการขององค์กร
 • ดำเนินการตรวจประเมิน ระบบ ISO 45001:
  • การแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรวบรวมและตรวจสอบหลักฐานการตรวจประเมินที่เหมาะสมรวมถึงการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมด้วย
 • พัฒนาทักษะการตรวจประเมินระบบ ISO 45001:
  • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการประชุมและสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่จะปฏิบัติตามแนวทางการตรวจประเมินต่อผู้บริหารระดับสูง
 • เมื่ออบรมเสร็จ, คุณจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมของ CQI IRCA

ราคานี้รวม

 • ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา,ค่าแบบฝึกหัด
 • อาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรค
 • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้