เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

เพื่อให้พนักงาน สามารถนำหลักการ ของระบบGMP และระบบ HACCP ซึ่งเป็นหลักการ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาใช้เป็นแนวทาง การกำหนดมาตรการควบคุม การผลิตอาหารหรือ การผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร โดยการใช้ Model สำหรับการจัดทำ ระบบเอกสารให้สอดคล้อง ตามมาตรฐาน และใช้ระบบเอกสารเป็น เครื่องมือในการบริหาร และติดตามประสิทธิผล ของการจัดทำระบบ

โดยมุ่งประเด็น ครอบคลุม โปรแกรมพื้นฐานการ ผลิตตามหลักการ สุขาภิบาลอาหาร แนวการและขั้นตอนการเตรียมการ หรือ Preliminary Step รวมถึงขั้นตอนการ ประยุกต์ใช้หลักการ HACCP ทั้ง 7 หลักการ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และความเข้าใจในส่วน ที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง ในการประยุกต์ใช้ระบบ GMP และระบบ HACPP


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR)

หรือทีมผู้ตรวจประเมินภายในคณะทำงานด้านคุณภาพหรือ

หัวหน้างานพนักงานที่เกี่ยวข้องการกระบวนการผลิตหรือ

การควบคุมระบบคุณภาพ

รูปแบบการอบรม

การบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอผลงานและ

การให้ข้อแนะนำจากวิทยากร การสรุปประเด็นสำคัญและ

การสอบถามข้อสงสัย

ราคานี้รวม

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

วันที่อบรมและสำรองที่นั่ง

    ระยะเวลาในการอบรม
    1 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.