BSI ประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเฉพาะ


Post

127/25 ปัญจธานีทาวเวอร์ ,
ชั้น 20 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

Fax

022944467


International offices

BSI มี 58 สำนักงานที่ให้บริการกว่า 65,000 กลุ่มลูกค้าใน 150 ประเทศทั่วโลก