การปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 45001:2018

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงประเด็นมาตรฐานที่มีการปรับเปลี่ยน และสิ่งที่มีผลกระทบต่อระบบการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในปัจจุบันของท่าน เมื่อเข้าอบรมสัมมนานี้ผู้เข้าเรียนจะ: ISO 45001:2018 - Occupational Health and Safety Management Standard มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 • ได้รับมาตรฐาน ISO45001:2018  ฉบับแปลไทย(เพื่อการอบรม)
 • ตระหนักทราบข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐาน ISO45001:2018
 • สามารถทำกำหนด ประเด็นข้อกำหนดที่เปลี่ยนไปสู่ ISO 45001:2018 
 • ทราบแนวทางเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในปัจจุบันของท่าน

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, คณะทำงาน OHSAS18001(ISO45001), OHSMR

 • หลักการ และ สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะ
 • การปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อกำหนด
 • คำนิยามใหม่  
 • วิเคราะห์ประเด็นรายละเอียดรายข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง
  • บริบทองค์กร  ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร , ความเข้าใจความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง , การกำหนดขอบข่าย , ระบบการบริหารความปลอดภ้ยและอาชีวอนามัย
  • ความเป็นผู้นำ
  • การวางแผน การระบุอันตราย การจัดการความเสี่ยงกับอุปสรรคและโอกาส การวางแผนงาน การกำหนดวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • การสนับสนุน
  • การดำเนินการ
  • การประเมินสมรรถนะ
  • การปรับปรุง
  • เทคนิคการกำหนดผลกระทบและสิ่งที่ต้องทำต่อระบบการบริหารความปลอดภ้ยและอาชีวอนามัย
  • เทคนิคการปรับเอกสารในระบบการบริหารความปลอดภ้ยและอาชีวอนามัย
  • เทคนิคและวิธีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปล
  • การจัดทำกรอบเวลา แผนงาน และเทคนิควิธีการในการบริหารการปรับแปลง

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้วราคานี้รวม
 • ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม