การตีความข้อกำหนด OHSAS 18001 (OHSAS 18001 Requirement)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความเป็นมาและความแตกต่างของ OHSAS 18001 กับ TIS 18001
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการจัดทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวทางในการจัด ทำระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OHSAS 18001/TIS 18001
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับทราบถึงมุมมองของ ผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน เพื่อขอการรับรอง


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร , คณะทำงาน OHSAS 18001/TIS 18001, EMR, SMR, จป. วิชาชีพ

OHSAS 18001 Requirement

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

9:00 – 12:00         

 • การพัฒนามาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การตีความข้อกำหนด 18001
 • ข้อกำหนดทั่วไป
 • การทบทวนสถานะเบื้องต้น
 • นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การประเมินความเสี่ยง
 • กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
 • การเตรียมการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

13:00 – 16:00      

 • การนำไปใช้และการปฏิบัติ
 • โครงสร้างและความรับผิดชอบ
 • การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกและความรู้ความสามารถ
 • การสื่อสาร
 • เอกสารและการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การจัดซื้อและการจัดจ้าง

16:00 – 16:30      

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

 


 

วันที่ 2


9:00 – 12:00        

 • การนำไปใช้และการปฏิบัติ
 • การควบคุมการปฏิบัติ
 • การเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน
 • การเตือนอันตราย

13:00 – 16:00    

 • การตรวจสอบและแก้ไข
 • การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติ
 • การตรวจประเมิน
 • การแก้ไขและการป้องกัน
 • การจัดทำและเก็บบันทึก
 • การทบทวนการจัดการ

16:00 – 16:30     

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889