การตีความข้อกำหนด OHSAS 18001 (OHSAS 18001 Requirement)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความเป็นมาและความแตกต่างของ OHSAS 18001 กับ TIS 18001
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการจัดทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวทางในการจัด ทำระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OHSAS 18001/TIS 18001
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับทราบถึงมุมมองของ ผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน เพื่อขอการรับรอง


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร , คณะทำงาน OHSAS 18001/TIS 18001, EMR, SMR, จป. วิชาชีพ

OHSAS 18001 Requirement

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

9:00 – 12:00         

  • การพัฒนามาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • การตีความข้อกำหนด 18001
  • ข้อกำหนดทั่วไป
  • การทบทวนสถานะเบื้องต้น
  • นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • การประเมินความเสี่ยง
  • กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
  • การเตรียมการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

13:00 – 16:00      

  • การนำไปใช้และการปฏิบัติ
  • โครงสร้างและความรับผิดชอบ
  • การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกและความรู้ความสามารถ
  • การสื่อสาร
  • เอกสารและการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • การจัดซื้อและการจัดจ้าง

16:00 – 16:30      

  • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

 


 

วันที่ 2


9:00 – 12:00        

  • การนำไปใช้และการปฏิบัติ
  • การควบคุมการปฏิบัติ
  • การเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน
  • การเตือนอันตราย

13:00 – 16:00    

  • การตรวจสอบและแก้ไข
  • การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติ
  • การตรวจประเมิน
  • การแก้ไขและการป้องกัน
  • การจัดทำและเก็บบันทึก
  • การทบทวนการจัดการ

16:00 – 16:30     

  • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ราคานี้รวม

  • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
  • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
  • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้