ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิผล

ตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการความปลอดภัยมีบทบาทอย่างยิ่งในการจัดทำและควบคุมระบบให้มีประสิทธิผล ดังนั้นบุคคลากรที่ทำหน้าที่ตัวแทนฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทราบหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อกำหนดเชิงลึก วิธีการจัดทำและบริหารโครงการ รวมถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ทักษะความรู้ที่ถูกต้องของผู้ดำรงตำแหน่งตัวแทนฝ่ายบริหารจะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาและรักษาระบบการบริหารเพื่อส่งผลให้องค์กรสามารถแข่งขันและได้รับการรับรอง หรือ คงธำรงรักษาระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

เจ้าของกิจการ, ผู้บริหารขององค์กร, ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (Safety Manager, OHSMR), คณะทางานด้านความปลอดภัย และบุคคลที่สนใจ

Effective Occupation Health and Safety Management Representative (OHSMR)
 • อะไรคือระบบการบริหารความปลอดภัย
 • อะไรคือข้อกำหนดและความมุ่งหวังของระบบการบริหารความปลอดภัย
 • อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของตัวแทนฝ่ายบริหาร
 • คุณลักษณะและทักษะของตัวแทนฝ่ายบริหารที่ต้องทำให้มี
 • เทคนิคการทำประเมินอันตราย
 • เทคนิคการจัดทำโครงการและการติดตามผล
 • เทคนิคการจัดทำเอกสารและระบบเอกสาร
 • เทคนิคการจัดการโครงการไอเอสโซ ก่อนการรับรองระบบ
 • เทคนิคการจัดการโครงการไอเอสโซ หลังการรับรองระบบ
 • การจัดการกับอุปสรรคระหว่างการจัดทำโครงการ
 • เทคนิคการรายงานให้กับผู้บริหาร
 • เทคนิคการรณรงค์ส่งเสริม ให้เกิดความตระหนัก
 • ประเภทการตรวจประเมินกับวัตถุประสงค์
 • เทคนิคการจัดการกับกระบวนการตรวจประเมินภายใน
 • ผู้ตรวจประเมินใช้หลักเกณฑ์ในการสุ่มอย่างไร
 • เอกสารหลักฐานอะไรที่ผู้ตรวจประเมินมองหา
 • พนักงานและผู้บริหารคนไหนที่ผู้ตรวจประเมินจะสัมภาษณ์
 • พื้นที่ไหนที่ผู้ตรวจประเมินให้ความสนใจ
 • ผู้ตรวจประเมินจะถามอะไรบ้าง
 • เอกสารอะไร กิจกรรมอะไรที่ต้องทำก่อนรับการตรวจประเมิน
 • เทคนิคการเตรียมการรับการตรวจประเมิน
 • เทคนิคการจัดการกับผู้ตรวจประเมิน
 • สิ่งอะไรที่ต้องทำหลังการตรวจประเมิน
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหาสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้