BS OHSAS 18001 Lead Auditor/Auditor

วัตถุประสงค์หลักสูตร

หลักสูตนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่รับผิดชอบการ ตรวจประเมินเพื่อให้การ รับรอง( 3 rd Party Auditor), การตรวจประเมิน ผู้ส่งมอบ (2 nd Party Auditor) รวมถึงเจ้าหน้าที ที่รับผิดชอบในการทำ ระบบการจัดการ อาชีวอนมัยและความปลอดภัย โดยหลักสุตรได้ถูก ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้า ฝึกอบรมได้รับความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการ ตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนมัยและความปลอดภัยตาม มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ตามแนวทางของมาตรฐานการตรวจ ISO 19011 เพื่อใช้แนวทาง ในการตรวจประเมินระบบ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูล ในการจัดทำระบบให้สอดคล้องกับแนวทาง ของการตรวจประเมิน เพื่อขอการรับรอง ซึ่งเมื่อจบการฝึกอบรมผู้ฝึกอบรม สามารถที่จะเข้าใจ

 • จุดประสงค์ของระบบ การจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และอธิบายหลักการ กระบวนการ และ เทคนิคที่ใช้กับชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง รวมถึงความสำคัญของ สิ่งเหล่านี้สำหรับ ผู้ตรวจประเมินระบบ การจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัยจุดประสงค์,เนื้อหาสาระ และ ความสัมพันธ์ ของ OHSAS 18001:2007 กับความเกี่ยวของกับกฎหมาย
 • บทบาทของผู้ตรวจประเมินชีที่จะวางแผน ดำเนินการตรวจ รายงาน และติดตามการตรวจประเมินตามแนวทาง ISO 19011

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

Operation Manager/training Manager/Lead Auditorองค์กรที่เตรียมตัวในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน OHSAS 18001ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS )ผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ต้องการเพิ่มความรู้และขอบเขตการตรวจประเมินผู้จัดการและผู้ดูแลระบบการจัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานระบบการจัดการอาชีวอามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001ผู้สอนและที่ปรึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและบริการที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาหลักสูตร

หลัก สูตรนี้เป็นหลักสูตร ในการอบรม 5 วันที่ได้รับการรับรองโดย IRCA (International Register of Certificated Auditor, UK ) และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบ อย่างละเอียดเพื่อให้ท่านได้รับ ข้อมูลในเรื่องระบบการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และการตรวจประเมินระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างครบถ้วนซึ่งครอบคลุม ถึงหัวข้อต่อไปนี้:

 • การตีความข้อกำหนด OHSAS 18001: 2007
 • วิธีการและเทคนิคการตรวจประเมินการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
 • การตัดสินใจและจัดทำรายความไม่สอดคล้องกฎหมายด้านความปลอดภัย
 • การเขียนรายงานผลการตรวจประเมินการวางแผนการตรวจ
 • การปิดประชุมการตรวจประเมิน
 • การทบทวนเอกสารและการจัดทำโปรแกรมการติดตามผลการตรวจประเมิน
 • การจัดทำรายการการตรวจ (checklist)
 • กระบวนการให้การรับรอง
 • การเปิดประชุมการตรวจประเมินการขึ้นทะเบียนกับ IRCA
 • การดำเนินการตรวจประเมินแบบทดสอบของ IRCA

ค่าใช้จ่าย

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้