การตรวจประเมินภายใน OHSAS 18001

1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงความหมายของการตรวจประเมินภายในและ
คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน
2. ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถตีความข้อกำหนดของ OHSAS 18001:2007 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายใน
3. ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึงการวางแผนในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมินภายใน
4. ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึงการเตรียมการในการตรวจประเมินภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำรายการการตรวจประเมิน (Checklist)
5. ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม, สัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่างและ การรวบรวมหลักฐาน ในการตรวจประเมิน
6. ผู้ฝึกอบรมสามารถเขียน ใบร้องขอให้มีการแก้ไข (CARs) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริง และเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน
7. ผู้ฝึกอบรมสามารถ เขียนรายงานผล การตรวจประเมินเพื่อ ให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร
 • คณะทำงาน OHSAS 18001
 • TIS 18001
 • EMR
 • SMR
 • จป.วิชาชีพ
OHSAS 18001 Internal Audit

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

 • หลักการและประเภทของการตรวจติดตาม
 • ทบทวนข้อกำหนด
 • Work Shop 1 การทบทวนข้อกำหนด
 • การวางแผนการตรวจประเมิน
 • Work Shop 2 การทำโปรแกรมการตรวจประเมิน
 • การเตรียมการในการตรวจประเมิน
 • Work Shop 3 การทำรายการการตรวจประเมิน
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

วันที่ 2

 • การดำเนินการตรวจประเมิน
 • Work Shop 4 เทคนิคการตั้งคำถาม
 • การดำเนินการตรวจประเมิน (ต่อ)
 • Work Shop 5 การเขียนใบ CARs
 • การรายงานผล การตรวจติดตาม และการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 • Work Shop 6 การพิจารณาการตอบสนอง CARs
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889