แนะนำมาตรฐาน OHSAS 18001และข้อกำหนดเบื้องต้น

เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนมาตรฐานเข้าใจความ หมาย ความแตกต่างระหว่างข้อกำหนด OHSAS 18001:1999 กับ OHSAS 18001:2007รวมถึงการทำความ เข้าใจกับข้อกำหนด OHSAS 18001:2007 เบื้องต้น เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน การเตรียมการในการปรับเปลี่ยนมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยที่มีอยู่ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร
 • คณะทำงาน OHSAS 18001
 • TIS 18001
 • EMR
 • SMR
 • จป.วิชาชีพ
OHSAS 18001 Introduction & Requirement

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00

 • ความเข้าใจเบื้องต้นและความเป็นมาของ TIS/OHSAS 18001
 • ข้อกำหนด TIS/OHSAS 18001
 • นโยบาย
 • ข้อกำหนดของการวางแผน
 • การปฏิบัติ และการดำเนินการ

13:00 – 16:00

 • การปฏิบัติ และการดำเนินการ (ต่อ)
 • การตรวจสอบและการแก้ไข
 • การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

16:00 – 16:30

 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889