การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน OHSAS 18001 (Risk Assessment for OHSAS 18001)

การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ถือว่าเป็นหัวใจในการจัดทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการดำเนินการตามกฎหมาย การจัดทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จ องค์กรต้องมีบุคคลากรที่มีความเข้าใจถึงวิธีการในการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและเป็นจริงเพื่อนำไปสู่การหามาตรการในการควบคุมที่เหมาะสม ดังนั้นหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเข้าใจถึง:

 1. ความจำเป็นในการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
 2. คำศัพท์ คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
 3. วิธีการในการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงเพื่อการประยุกต์ใช้ในการทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 4. วิธีการในการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงเพื่อการประยุกต์ใช้ในการทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 5. การหามาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมความเสี่ยงที่ได้จากการชี้บ่งประเมินได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (OH&SMR) 
 • ทีมผู้ตรวจประเมินภายใน
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
 • คณะทำงานด้านด้านอาชีวอนามัยและความ
 • ปลอดภัยหรือบุคคลที่สนใจ

เนื้อหาหลักสูตร

 • ความจำเป็นในการประเมินความเสี่ยง
 • การชี้บ่งอันตราย
 • กิจกรรมกลุ่ม : การชี้บ่งอันตราย
 • การประเมินความเสี่ยง
 • กิจกรรมกลุ่ม : การประเมินความเสี่ยง
 • การควบคุมความเสี่ยง

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889