BS OHSAS 18001

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

BS OHSAS 18001 ได้ถูกแทนที่ด้วย ISO 45001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลใหม่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน BS OHSAS 18001 จะต้องอัปเกรดเป็น ISO 45001 ภายในเดือนมีนาคม 2564