ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน : แนะนำมาตรฐาน ISO 39001

ค่าใช้จ่ายของการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุที่ร้ายแรง และการรับผิดชอบของผู้เสียชีวิตตกเป็นภาระขององค์กรเหล่านั้นมีส่วนร่วมในระบบการจราจรทางถนนและสังคมโดยรวม ผลกระทบสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับถนน ยานพาหนะ และ ผู้ใช้ท้องถนนและการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินไม่เพียงแต่ค่าใช้จ่ายในมนุษย์ซึ่งจะเห็นได้ชัดที่ยอมรับไม่ได้ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Traffic Safety Management System: RTSMS) เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 39001 จะช่วยให้องค์กรของท่านมีโครงสร้างการปฏิบัติที่ดีที่เป็นสากล สำหรับการกำหนดและการจัดการด้านความเสี่ยงความปลอดภัยทางถนน
นำโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ในหลักสูตรนี้จะแนะนำเกี่ยวกับแนวความคิดของความปลอดภัยทางถนน อธิบายที่ประโยชน์ของ RTSMS และเค้าโครงของข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 39001 ซึ่งใช้ได้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีผลกระทบกับระบบการจราจรทางท้องถนน


ผู้ที่ควรเข้าอบรม

 • ผู้ที่รับผิดชอบการวางแผนการขนส่ง, ผู้ที่ปฏิบัติงานการจัดการยานพาหนะ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ 
 • ผู้ที่มีขอบเขตความรับผิดชอบการจัดการความปลอดภัยทางถนนและหน่วยงานที่บังคับใช้
 • ผู้นำและผู้ตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกของระบบการจัดการ RTSMS
 • ผู้ปฏิบัติงานของระบบการจัดการของ RTSM และการตีความข้อกาหนด RTSs
 • ผู้ที่มีความสนใจในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ของ RTSM

ระหว่างการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมจะ

 • สามารถระบุถึงความสำคัญของแนวความคิด ISO 39001 การจัดการความปลอดภัยทางถนน
 • สามารถอธิบายว่าการจัดการความปลอดภัยทางถนน เหมาะสมต่อองค์กรอย่างไร
 • แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์การประยุกต์ใช้ที่มีประสิทธิภาพของ RTSMS ในองค์กรของท่าน
 • สามารถระบุถึงการตีความของมาตรฐาน ISO 39001
 • สามารถอธิบายถึงระบบการจัดการ วางแผน-ปฏิบัติตามแผน-ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน-ปรับปรุงแก้ไข และจะเกี่ยวข้องอย่างไรกับมาตรฐาน ISO 39001 RTSM

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • เข้าใจถึงความสำคัญการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
 • ตระหนักถึง RTSMS ช่วยลดและขจัดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างไร
 • ทำความรู้จักเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 39001
 • ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อมีการวางแผน RTSMS
 • เพิ่มความรู้ของท่านเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน และ RTSMS

รวมถึง

- ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา

- ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

- ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้