ความรับผิดชอบทางสังคมคืออะไร?

การมีความรับผิดชอบทางสังคมนั้นเกี่ยวกับภาระรับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของเราที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านพฤติกรรมที่โปร่งใสและมีจริยธรรม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางสังคมเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน


ความมุ่งมั่นของเรา

เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นบริษัทที่ได้รับพระบรมราชานุญาต ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการกระจายผลกำไรและทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน  เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่เราทำเป็นประจำทุกวัน เพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจและกระทำการในวันนี้เพื่อทำให้โลกของเราเป็นโลกที่ดีขึ้นและยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต


วิถีการดำเนินงานของเรา

เราใช้แนวทางว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคมตามระบบ ISO 26000:2010 เพื่อชี้นำทิศทางในการดำเนินงานของเรา คำมุ่งมั่นทางด้านความรับผิดชอบทางสังคมของเราอธิบายถึงวิถีการดำเนินงานของเรา และเรารายงานความสำเร็จของเราเป็นประจำทุกปี เราเป็นผู้ลงนามในสัญญา UN Global Compact และสนับสนุนหลักการชี้นำของสหประชาชาติที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการทำงานในการกำกับดูแลโดยรวมของเรา คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบทางสังคมของคณะกรรมการบริหารจึงได้มีบทบาทสำคัญในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของเรา